Właściwości i akcesory – Properties & Accessors (redirected)

Właściwości i akcesory

Właściwości i akcesory Właściwości i akcesory są ze sobą tak mocno skorelowane, że nie sposób omawiać je oddzielnie. Właściwość (ang. Properties – czasem można spotkać się z określeniem wywodzącym się z angielskiej nazwy „propercje” lub skróconym własność) jest specjalną konstrukcją, łączącą aspekty zarówno pól jak i metod. Pozwala ona na dostęp do zmiennych prywatnych obiektu,…

Wykresy w WPF C# – OxyPlot (redirected)

Wykresy w WPF C# - OxyPlot

Wykresy w WPF C# – OxyPlot Nieodłącznym elementem pracy na danych liczbowych jest ich analiza. A jaka forma interpretacji danych mogłaby być przyjemniejsza dla oka niż wykres zależności? Dlatego wpis dotyczył będzie narzędzia pozwalającego rysować wykresy w WPF C# – OxyPlot ułatwiającego to zadanie. W projektach, które wymagają wyświetlenia kilku punktów w prosty sposób, spokojnie…

Współczynnik dwumianowy – Symbol Newtona C# (redirected)

Symbol_Newtona

Współczynnik dwumianowy – Symbol Newtona C# Czym jest nazywany w dwojaki sposób Współczynnik dwumianowy – Symbol Newtona? Czasem zdarza się sytuacja, w której potrzebujemy wyznaczyć ilość kombinacji elementów danego zbioru. Jest to sytuacja, która wbrew pozorom zdarza się bardzo często, ale nie zawsze istnieje konieczność dokonywania obliczeń, a decyzje podejmowane są intuicyjnie. Dla przykładu rozpatrzyć…

Pętla while, do-while C# (redirected)

Pętla while, do-while C# Obok pętli for w języku C# znajdują się jeszcze pętle while oraz do-while. Zostaną one opisane wspólnie, ponieważ różnią się w niewielkim stopniu. Pętle pozwalają na wykonywanie tego samego kodu wielokrotnie na podstawie zadanych warunków. Poniższy wpis zawiera opis pętli while oraz do-while wraz z ich przykładowymi zastosowaniami.     Składnia…

Pętla for C# (redirected)

Pętla for C# Pętle są wraz z instrukcjami warunkowymi najważniejszymi elementami w programowaniu. Pozwalają na wielokrotne wykonywanie tego samego bloku kodu, można je także wykorzystać w celu uzyskania dostępu do wszystkich elementów danego zbioru. Poniższy wpis zawiera opis pętli for wraz z przykładami jej zastosowań.     Składnia pętli for Pętla for potrzebuje zmiennej, której…

Instrukcja wyboru switch C# (redirected)

Instrukcja wyboru switch C# Instrukcja wyboru switch jest instrukcją wielokrotnego wyboru, pozwalającą na zdefiniowanie kodu wykonywanego w przypadku osiągnięcia jednej z ustalonych wartości.     Zależność instrukcji switch z if Instrukcja switch realizuje sprawdzenie serii warunków dla danej zmiennej przez co z powodzeniem może być zastąpiona przez ciąg instrukcji if. Spowodowałoby to jednak zwiększenie ilości…

Instrukcja warunkowa if-else C# (redirected)

Instrukcja warunkowa if-else C# Instrukcja warunkowa w programowaniu służy do ustalania warunków jakie muszą być spełnione by dane zdarzenie mogło mieć miejsce. Przykładów takiej konieczności jest wiele: sprawdzanie wieku użytkownika, stanu połączenia, czy też podział grup ze względu na wartość wybranego parametru. Składnia warunku if Budowa instrukcji warunkowej wygląda następująco: if(warunek_logiczny) {   // kod,…

Operacje porównania C# (redirected)

operacje porownania

Operacje porównania C# Porównywanie wartości podczas programowania pozwala na sprawdzanie zależności pomiędzy zmiennymi. Wynikiem sprawdzenia jest zawsze wartość true lub false. Język C# udostępnia wymienione poniżej operatory porównania: Przykłady wykorzystania // porównanie dwóch wartości i przypisanie wyniku do zmiennej typu bool bool sprawdz = 18 >= 7; // wykorzystanie wyniku porównania w instrukcji warunkowej. Otrzymana…

Operacje logiczne w języku programowania C# (redirected)

operacje logiczne

Operacje logiczne C# Podczas programowania nieustannie pojawia się konieczność logicznego sprawdzania wartości zmiennych. Operacje logiczne mają bardzo różnorodne zastosowania, pozwala np. na kontrolowanie występujących zdarzeń, sprawdzanie dostępności funkcji, czy też zarządzanie zalogowanymi osobami w serwisie.     Język C# udostępnia wymienione poniżej operatory logiczne:   Operator & – AND Jednoargumentowy operator realizujący operację iloczynu logicznego….

ComboBox C# WPF – Add Items, Text oraz Value (redirected)

[2, Jan]

Poniższy wpis dotyczy dodawania wierszy do kontrolki ComboBox w WPF. Przedstawione przykłady odnoszą się do kontrolki o nazwie ?comboPerson?.     Dodawanie rekordu do ComboBox C# WPF Dodawanie kolejnego wiersza w ComboBox’ie realizowane jest za pomocą funkcja Items.Add(); Jako argument należy podać nowy obiekt (Item), który może być po prostu String’iem.   A więc komenda…